Klub Sportowy Grom Miedźno - strona oficjalna

Strona klubowa

Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Klub Sportowy „GROM" Miedźno, zwane dalej „Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i sportu, upowszechnianie zdrowia oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

 

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Miedźno.

 

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 ze zmianami.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§7

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. wszechstronne propagowanie metod i technik mających na celu szerzenie i rozwój kultury fizycznej i sportu w szczególności na terenach wiejskich,
 2. współprace i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji, wymiany doświadczeń w dziedzinie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 4. doradztwo i pomoc organizacyjno - ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 5. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 6. prowadzenie działalności integrującej  członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjna i towarzyską.

 

§8

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

 

§9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

 

§10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

 

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§12

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: swoją postawą i działaniami przyczyniając się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię, zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska sportowego, popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regularnie opłacać składki.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:
 2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, korzystać z lokali Stowarzyszenia.
 3. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia, korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 4. korzystać  nieodpłatnie  z urządzeń  technicznych,  poradnictwa i szkoleń,  które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
 5. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza członkom Stowarzyszenie.

 

§13

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę.

W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie, formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 12 ust. 2 pakt 2-5.

 

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
 1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
 2. za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
 4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,
 5. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
 1. śmierć członka.

 

§ 15

Od uchwały w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

 

 

 

Rozdział II

Władze Stowarzyszenia

 

 

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

 

§17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

 

§18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 14 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycji porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 1. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 2. W walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. uchwała programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie zmian statutu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 10. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
 11. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
 2. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy nie obowiązuje.
 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§ 20

 1. Zarząd składa się z 7 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i od 3 do 7 innych członków Zarządu.
 3. Prezes powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

§22

1.         Sąd Koleżeński składa się od 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

 1. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
 2. Są zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
 3. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 4. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 5. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

 

§23

W razie zmniejszenia władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pakt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powoływać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§24

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 

§25

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

i po przerwie... - działamy

Najbliższe spotkanie

mecz towarzyski
Grom Miedźno   Warta Mstów
2022-02-19, 16:00:00

Częstochowa, ul. Limanowskiego 83

Ostatnie spotkanie

Grom Miedźno 6:4 Płomień Lgota Mała
2021-11-06, 14:00:00
Miedźno, Stadion im. L. Bodziachowskiego ul. Szkolna 5
    relacja »
mecz towarzyski

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 12

Wyniki

Ostatnia kolejka 11
Sparta Nowa Wieś 0:0 Ajaks Częstochowa
Kmicic Kruszyna 4:3 Naprzód Ostrowy
Płomień Czarny Las 1:3 Lotnik Kościelec
Grom Miedźno 1:0 Błękitni Libidza
Liswarta Popów 7:3 Metal Rzeki Wielkie
Oksza Łobodno 7:2 Grom Cykarzew

Statystyki drużyny

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

30plus

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

 

Nie siedź w domu, przyjdź do Gromu

 

Kalendarium

23

01-2022

niedziela

24

01-2022

pon.

25

01-2022

wtorek

26

01-2022

środa

27

01-2022

czwartek

28

01-2022

piątek

29

01-2022

sobota

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 16 gości

dzisiaj: 129, wczoraj: 793
ogółem: 4 004 037

statystyki szczegółowe

Wyszukiwarka

1%

Korzystając z pomocy Fundacji Studenckiej "Młodzi - Młodym" zachęcamy Państwa do wsparcia finansowego naszego klubu poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz KS Grom w Miedźnie

Uzyskane w ten sposób środki pieniężne chcemy przeznaczyć na ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb naszej drużyny młodzieżowej.

Przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego PIT w formularzu należy wpisać

 nr KRS 0000270261

Pod pozycją cel 1% wpisz : GROM MIEDŹNO 27

Serdecznie dziękujemy.